Strona główna

Data publikacji:

2006-11-21

Odsłon:

7905

Nr informacji:

1597

Zarządzenie Nr 59/06 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela...

ZARZĄDZENIE NR 59 /06
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 7 listopada 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia w Kuratorium Oświaty w Krakowie procedury przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/06 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 34/06 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia w Kuratorium Oświaty w Krakowie procedury przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć powinien zawierać:

1) uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji;

2) wskazanie działań wraz z ich udokumentowaniem (w przypadku zatrudnienia nauczycieli co najmniej w wymiarze 1 etatu przedłożenie zaświadczenia właściwego terenowo urzędu pracy potwierdzające, że nie ma zarejestrowanych osób bezrobotnych z wykształceniem w danej specjalności) zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami;

3) określenie sylwetki nauczyciela, którego zamierza dyrektor zatrudnić przedkładając uwierzytelnione dowody jego wykształcenia.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zgodę lub brak zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć podejmuje Małopolski Kurator Oświaty lub upoważniony przez niego dyrektor właściwej terenowo delegatury w oparciu o następujące dokumenty:

1) wniosek dyrektora szkoły lub placówki w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć;

2) uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji;

3) wskazanie działań wraz z udokumentowaniem (w przypadku zatrudnienia nauczycieli w wymiarze co najmniej 1 etatu przedłożenie zaświadczenia z właściwego terenowo urzędu pracy potwierdzające, że nie ma zarejestrowanych osób bezrobotnych z wykształceniem w danej specjalności) zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami;

4) określenie sylwetki nauczyciela, którego zamierza dyrektor zatrudnić, przedkładając uwierzytelnione dowody jego wykształcenia.".

Załączniki:
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński